SZABÓ ÁGNES

  Bod Péter levelei Ráday Gedeonhoz

Könyvtárakat lehetne megtölteni a Bod Péter által, illetve a róla szóló művekkel, s ebben a rövid bevezetőben sem az újat–mondás szándékával írok le néhány adatot, hanem a levelek tükrében igyekszem a róla írottakat, illetve azok tartalmát ismét megvilágítani.

Életét elsősorban Erdély múltjának, kulturális hagyatékának tanulmányozására, emlékeinek gyűjtésére és feldolgozására szentelte: minden keze ügyébe kerülő magyar könyvet áttanulmányozott, illetve kéziratos hagyatékokat vizsgált át.

Ráday Gedeonnal való kapcsolata révén az erdélyi felvilágosodás és nemzeti kulturális mozgalom fellépésének, illetve a hasonló magyarországi kezdeményezéseknek nyújtott ösztönzést.

Tudományos munkájának szerves részét alkotta a magyar nyelv művelésére, fejlesztésére való törekvés. Saját tapasztalatból tudta, hogy a magyar szókincs nem elégséges minden fogalom, szakterminus kifejezésére. A Bod által javasolt társaságnak egyik feladatául Apáczai Csere János kezdeményezésének eredményesebb folytatását szánta (mindenféle tudományokhoz tartozó szavakat magyarul adni elő), valamint az új magyar nyelvtan kidolgozását.

Munkásságának legfontosabb ága a literatúra-történet. A kisebb gyűjtések, kiadványok mind csak előmunkálatai voltak a nagy irodalomtörténeti vállalkozásnak. Bár vallása miatt nem hagyott ki senkit sem a tudósok közül, mégis a reformátusok szerepelnek nála a legnagyobb számban. Ez csupán annak a következménye, hogy elsősorban református forrásanyag alapján dolgozott. Forráshelyei között fontos helyen áll Bethlen Kata, Ráday Gedeon és testvére, Ráday Eszter könyvtárai. Ezeknek a céltudatosan fejlesztett magyar könyvgyűjteményeknek a kiegészítésében maga is sokat segített.

Bod Péter, a tudós férfiú volt Ráday Gedeon erdélyi ügynöke, s Ráday Gedeon volt Bod Péter magyarországi ügynöke. Adták-vették egymás számára a könyveket, gyakran nemesasszonyok közreműködésével (pl. Bethlen Imréné Gyulai Klára, Kordáné Nemes Júlia stb.).

Jelen levelekben tetten érhető mindaz, amit az imént néhány mondatban felvázoltam. A levelek publikálásában nem az első vagyok: Kiss Áron, illetve Torda István már kiadta azokat. [1] Azonban a Kiss Áron által elkövetett hibák visszaköszönnek Torda Istvánnál, aki nagyobbrészt megismétli az 1882-es közlésben írottakat. Mindkettejük kiadásából hiányzik viszont az az 1766-os levél, amit most közölni fogok. Bod Péter levelei (számszerint öt darab) teljes terjedelemben, betűhíven, hibák nélkül még nem láttak napvilágot, most először lehet ezeket ilyen formában elolvasni. Lelőhelyük a Ráday Levéltár (VIII. 231-235).

 

 

Tekintetes Ur, -

érdemem felett való nagy Fautorom!

 

Igen alkalmatos időben érkezett Visa hozzám; mert már régen varván fel készültem vala hogy utána irjak: de már az elmaradván köszönöm az Urnak ebbéli jó indulatját, a mellyel kivánta segiteni jóra intézett szándékomat. Győnyőrűséges szép és igen ritka Monumentum; a mellynek jó hellye vagyon fen forgó Irásotskámban. A Deákság benne szép folyó a dolog igen világos, a mellyek majd ollyan gondolatot szerzettenek bennem hogy talám nem régen kőltötte valaki, de az meg vagyon, a mi lehet egy az időbéli levelb: Ez előttem sokat tészen hogy az István király Dekretoma is szép Deáksággal vagyon irva; mellyre nézve lehet ketelkedni hogy ez is az idore tartozó nem volna.

Le iratta volt az Ur Erdélyben létében a Mgs Gróf Aszszony Teleki Josefne aszszonyom kőnyveiknek laistromokat; a mellyek azon Laistromban nem találtattak, az Ur Parantsolatja szerint magam jedzeteimből azokat kérvén most elkűldőttem az Urnak.

En tartottam eddig leg regib nyomtatott Kőnyvnek a Pesti Gábor által Magyarra fordítatott s kinyomtatott négy Evangyelisták irasokat; mellyek 1536-dik eszt. Betsbe nyomtatattak; de nem régen akadtam regibre, a Sz. Pál Apl Leveleinek Magyarra való fordatatásokra. Forditotta Komjáti Benedek Peréni Jánosnak a Peréni Péter fiak tanitoja a Frangepán Kata Peréni Péter özvegye kérésére 1532. eszt. Nyomtatatott Krakkoban Lengyel orsz. 1533. esztben. Kitetszik az elöljáró beszédben hogy ezen Uriaszszonynak kezénél vala régi forditás is irásban s ugyan annak darabos magyarsága és nehéz olvashatása adott alkalmatossagot az uj forditásra.

Ha talám az Urnak terhére nem lenne kérésem, nagy bizodalommal kérném valami kőnyvnek a Pesti kőnyv aros altal való meg fejtésekre. Kellenének néha (1 a Schvandtner Collectiojábol az második és harmadik Tomus, az elsőt meghozattam volt meg akkor midőn kijőtt mindjárt Be is kellene kőtetni azon blts Pesti kőnyvkőtő által Frantzia kőtésbe a mint vagynak az Urfié, s ez enyim is az első Tomus ugy vagyon. (2 Belii Adparatus ad Histor Hung. Deak secunda, az első Deak meg vagyon kellenének egyéb könyvek is de Catalogusom nem levén nem tudom mik talaltatnak ott. A békűldések iránt Debretzenből szolgálna nekem akar az Ur Domokos Márton Uram, akar Dr Buzinkai Uram v. Tisz. Tatai Ferentz Uram. Az arakat vagy bizonyosan kikűldeném, vagy ha kinek adsignálná az Ur Erdélyben annak adnám. E mellett sok dolgokban az Ur nékem használhatna. (1. Nagy szűkségem vagyon az Carolus VI.-nak be adott Memorialek iránt in religiosis. ha az Urnál megvolnának bár' tsak az nevezetesebbeket közölne az Ur én velem. (2. szeretném tudni mikor az 1722 a Pseti Commissinak Actait de ádtak az Evangelicus Commisiariusok volt-e valami válasz arra a királyi Felségtől? Az Urnak hozzam mutatando Gratiáját tőllem ki kitelhetőképen megháláni szivesenigyekezném. Mostan semmi ujsagot nem tudok a mellyel kedvekedhetném. A Tipografiák, meg azon állapotban vagynak, a mellybe látta az Ur Erdélyben létében, nem is fogtak az után Semmi uj Munkához: mivel censura nélkül nem mértek, a censurát pedig elkezdeni terhesnek látszik. En kértem azon kis Bibliai Historiátskának megujjitásara, a melly már egyszer kijőtt, de azt sem mérik vállalni. igaz hogy benne valami auctariummal, de az senkit meg ne sértene. Kőszőntőm alazatosan a Tek. Aszszonyt minden testi és lelki joknak kivánásokkal, ugy az Kedves Gedeon Urfit, kit isten nevelejen a maga ditsöségére. Istenek ajánlván az Urat kedveseivel egyetemben maradok az Urnak

 

alázatos kész szolgája

Bod Péter

Migenben 26. Apl.

1754

A Mgs Grof Teleki Joséf Urfi jó egéssegbe vagyon, kőszőnti az Urat kedveseivel egyetemben minden lelki és testi jóknak kivánságokkal. Minthogy a szép rendért az Ecclesias Historiaban követjük az Alf. Turrentinus Conpendiumaz ha az Pesti Bibliogrk altal meg lehetne szereznünk az Urfinak s néha is szükségünk volna reá, mer jó Exersitáit tsak masokrol szerzünk magasabb kőltsön. Titt. Joh. alphensi Turrentini Compedium Historiae Ecclesiast. Ad Christo sato usque ad res cum contitu actione ad presens usque teophus eckl. a Joh. Simonis. Hala. Magdeburg impensis Brewintii 1750.

 

 

Meltóságos Ur

erdemem felett való nagy Fautorom!

 

Felette sajnállom hogy az Urnak Tratzalrol 15 Ixbr irott levele valahol oly sokat késett, mellyet épen ezen orában hozza meg a Karolyvári Postás, ott pedig nem kesett: mar nem régen is jőttek leveleim; tartom kőtelességemnek mindjárt valaszolni reá.

Ezen dologban szinten tegnap előtt irtam levelet Tiszt. Pűspők Borosnyai L. János Urmk, a ki az Ur Vaju Abraham Uram és Tisz. Pűspők Tsáji Márton Uram, kérésekre írt volt nékem. Itt a fen forgo Makai Károlynk semmi emlékezete nintsen, ollyan nevű nem is volt itt. Tudakoztan ezen dologrol eléggé s egyeb nyomára nem talalhattam; hogy Davis István nevű ifju ment volt a Prussushoz, ki ott magát hivatta Makaink Hadnagyi v. Kapitányi tisztben leven, de onnan ment szolgalatra az Hollandiai respublikához, ez vitette el két őttseit Hollandiába Ferentzet és Sámuelt, azok jöttenek e viszsza vagy nem épen ne tudom. Ezeknek atyok David, máskent Makai Ferentz lakott ez előtt Benedekben itt nem messze, most már Tordán. Ezekk melle tehetem ezt is: szintén tegnap értettem hogy Kolosvárt vagyon egy Hollandus fi, a ki azt mondja hogy ő az Konstantinápolyi Belga Residenshez igyekszik Papnak; ez ment volt Tordára David v. Makai Ferentzhez, azert hogy a fiai Hollandiáb tőlle Pénzt kőltzőnűztenek, fizesse meg. Talán ez mondotta volna magát Makainak. En egyebet ezen dolgokban ki nem nyomozhattam ha valamit bizonyosabbat érthetek én tartom kőteessegemnek a Mgs Urat tudositni.

En jó lélekkel mérném azon Hivatalra ajánláni a Josef Mgs Grof Urfi Teleki Josef Ur mellett lakott Carolus a Magdeburg nevű Frantzia Praeceptut józon, emberséges magát egész betsűlettel alkalmaztató in Mathematicis jure civili et Publice, Inperii conjunctionibus Historií, egy tanult jó ember. Az Urfi mellől régen elbotsátatott bizony, az én iteletem szerint az Urfit nem kevés hálával, igertenek vala neki Száz Tallért, de még sem marada meg. ugy vala hogy az Hazájába menyen; de mások tsalogattak sok mesterségekkel. Már az Uraktol egészen absolutus. Lakik most vagy inkább tőlti az időt a Mgs Grog Kemeny László Urnál sekretariusi titulus alatt de ne gondlom hogy oda légyen valami szoros kőtelessége. Ezt mernem azon Spartára bátran be allítani: ugy hiszem rea is venne magát.

Nem régen arra kértem vala a Mgs Grof Teleki Josef Urfit, hogy irna az Urnak az iránt, hogy Magyar Kőnyveik Listájokat küldenlé bé, már én a mint a Mgs Ur kért vala Magyar Kőnyvek szerzésére, arra kész vagyok s reménségem is vagyon; de nemellyek drágátskák s ha volnának a Catalogusban azokat ujjolag nem szereznők it meg. Nem regen is akadtam egy nehány ritka és szép Magyar kőnyvekre meg is vettem. Ha az Kőnyvek Listájok lezünkön lésznek osztán batrabban vásárlunk. A mellyeket a Mgs Ur szamomra vészen reménlem hogy az Ur Domokos Marton Uram Debretzenből el küldi Kolosvarra, v. a Mgs Vass Urnak beszolgáltatják. A Mgs Aszszonyt az Urfival egyetemben alazatosan kőszőntőm minde joknak kivánságával. En pedig maradok

az Urnak

 

alázatos szolgája

Bod Péter

 

Migenben 16 Xbr

1754

Sietve irott levelemről követem a Mgs Urat.

 

 

Méltóságos Ur

érdemem felett való jó Pátronus Uram!

 

Vettem mind a Mgs Ur 20 Marty Ludánybol irott levelét, mind az Nagy Sámuel Uram Pestről 24. Martii irott Levelet az M. Könyvek Laistromokkal egyűtt. Igen jol esett hogy ezen Katalogus kezemhez jőtt, mert eddig tartozkodtam megvenni nemelly Kőnyveket, a mellyek elő fordultanak, nem tudván ha szűkségesek e vagy nem? már pedig a mellyek ezen Laistromban nem lésznek azokat megszerezni, kivált a régibbeket tellyes tehetségem szerint igyekezem. Ezen kivűl más Laistromok az Ur Kőnyveik velem nem kőzőltetett. Ezt pedig parealtatván mind Tiszt. Ajtai Urnk Enyedre s mind a Mgs Grof Aszszonynak Teleki Josefné Aszszonyomnak hevizre elkűldőm. Száz Reneus Forintok iránt ír a Mgs Ur a Magyar Kőnyvek szerzésekre, hogy akar kűldeni. Sok Magyar Kőnyvek kellenének annyi Pénzre. En utat nem tudok mutatni az bátorságos elkűldésre; hanem ha azt tselekedné a Mgs Ur hogy M.országon a Mgs Gróf Aszszony teleki Lászlóné aszszonyom Gondviselőjének által adná, és osztán itt Erdéllybe a Mgs Aszszony ismét vagy nékem vagy a kinek tetszik parantsolni a Mgs Urnak meg adná. Kűlőnben a Pénznek bé nem kűldése reszemről a kőnyvek szerzésekben akadályt nem tészen: inkáb tett eddig az Laistromnak nem létele: így is látom hogy vettem vagy kettőt a mellyek megvoltanak.

Az Svantner Collectiojára igaz hogy szűkségem volt; de meg sem gondoltam hogy az Urnak illy formán alkalmatlankodjam véle. Nem is tudom, miképen ebbéli gratiaját megszolgálni az Urnak: valami mindazáltal tehetségemben lésezn azt véghez vinni elnem mulatom. Tiszt. Tatai Ferentz Urmk írtam denretzenbe. hogy ha valami mod lészen benne kűldje be Erdélybe vagy Kolosvárra Tiszt. Szathmári Sigmond Uramhoz, vagy Enyedre Tiszt. Ajtai Mihály Urmhoz, vagy valahova bizonyos és bátorságos hellyre.

Irja Nagy Sámuel Uram hogy azon könyvekkel az pesti Bibliopola kűld vagy tízig valo Katalogusokat is a mellyeket jó hellyekre el kell küldeni, ihen jó szivel meg tselekszem; magam pedig régen keresem azt az Katalogust de mind eddig is meg nem szerezhette: nékem annyival is kavesebbe esik.

Hamaráb válaszoltam volna az Urnak; de az Mgs Ur Vay Abrahám Um kűldvén hozzám levelet a mellyben C. Magdeburgot Patakra hivatta mind a Nemet Nyelv s mind más nemely tudományoknak tanitására, vártam hogy mitsoda ki menetele lészen. Tegnap vettem válaszát Levelemre mellynek a veleje ez:

Gratia, qua apud meum Illustrissimum Principalem fruor et animus Statui Scholastico me nunquam inumuscendi, obice ponunt, quo minus Tuae voluntati hac vice satisfacere possim. Ignosces nihi si Tibi indicem vir clarissimae, quod ante aliqout ad huc septimanus Instructionem Domicellorem Banffi et Nalatzi cum Salario 300 Rhens et libera intertentione recusaverim.

Igaz, hogy néki kétszáz Forintokat megigért vala a Mgs Grof Ur Teleki László Uram is, hogy a Mgs Josef Urfi mellett maradjon továb is; de nem tetszett most ugy értettem Száz Forint a fizetése. Ingeniariusságra, biztatták vala is valami Uri emberek hogy szolgálnak néki; akkor tsak az biztatással marada; most mi tartoztatja nem tudom.

A téli szőrnyű hideg miat estenek sok károk a szőlőkban; a mellyek elnem voltanak fedve a földbe elvesztenek; meg a mellyek elfedve voltak azok kizzűl is sok meg aszszott. Tavaly, ezen a vidéken Májusban igen sok Hernyo tamadván a gyűmőlts fáknak leveleket s gyenge gyűmőltsöket elvesztegette vala; most ismet a fák ágain valami Pok haló formáju tsomotskák vagynak, a mellyekből a nap melege által az apro Hernyok kelnek ki igen feles számmal s már kezdettenek az fákra esni. Az itt való lakosok kimentenek a szőlő hegyekre és a tojasokat igyekezték egybe szedni s elégetni. Tsuda hogy annak a hideg semmit nem ártott. Itt vagyon igen nagy szárazság; meg ebben az eszben nem léven eső.

Alazatosan kőszőntőm a Mgs Aszszonyt az Ur Intől lelki és testi áldást kívánván. A Mgs Urfinak is kivánom hogy nevelkedjék nem tsak testben, hn a tudomanyban is Isteni félelemben, s éljen jo egésségben kedves Tanitojával egyetemben.

A Kglmes isten oltalmába ajánlván a Mgs Urat kedves Hazaval egyetemben maradok

a Mgs Urnak

 

alázatos Kész szolg.

Bod Péter

 

Migenben 16 Apl.

1755.

 

 

(Mellékletek)

 

Grof teleki Josefne aszszonyomőNga

eddig vett az Ur szamára ezeket

 

1 Totfalusi Biblia

2 Roterdami Remánk keresztyenséget tanitó

kezben viselő kőnyvetskeje

3 Tofeus soltarok Magyarázatja

4 Koltsar Győrgy Postillaja

5 Jesuitak Titka

6 Bornemissza peter Dominicajának

3dk resze

7 Szat Nemeti Dominicaják Toldalekja

 

Maga is vettem

 

1. Sárpataki Mihály Noe Bárkaját.

2. Felegyházi Tamás Keresztyen Hitrűl

irt Konyvet 4 R.

 

3. Enyedi György Munkaját Magyarul

és holmi aproságokat.

M. Ezen subducált hármat Túri Uram

kezekhez hozta, es ezeken kívűl

ugy vettszinte hármat ½ . mert az

kőnyvek Ludanyban adodtak

kezemben,

és igy itt nem lévén az nevei

eszemben nem jutnak,

de ugy tettszik hogy volt,

az Edgyik. A Szent Háromságrol

irott kőnyv in 8vo bizságos

Anonimusé, ha az titulussa

jól jut Eszembe, Igasság sarka

az Masik. Debretzenyi Predicator

Kőleséri Samuel Uram, bizonyos

Munkatskája

az Harmadik mostan

eppen eszemben nem jutt.

mivel confundállom más

kőnyvekkel mellyekeet. legg

kozelebb szerzettem. Ezeket

tsak azért jedzettem fel

hogy tudva legyen, hogy már

ezeket Turi Uram kezemhez

hozta.

 

 

Méltóságos Ur

érdemem felett nagy Fautorom!

 

Felette sajnállom, hogy tek. Lázár István Uram a Mgs Ur rendelése szerint itt jára ugyan, de majd semmi időt egyűtt tőltenűnk nem lehete, s a kevés idő alatt elmulhatatlan foglalatosságom; sem pedig a mit talám tselekedhettem volna is hirtelen eszembe nem jutott. A kőnyvek szerzesekben egyekeztem, de kevésre lehetett menni, minthogy a régiség és Hazánkk megemésztették sok féle veszödesei, a mellyek voltanak is, de tsuda hhogy e Tatár égete Rőrők hamazta Hazáb tsak annyit is lehet találni, holott itt egymást érte a sok pusztulás ez előtt. A Meltosagos Grof Aszszony Teleki Josejne Aszsz. őNsga a nyáron is egy nehány felé, magam is jelen lévén. akkor ő Nsgánál, adott Papoknak Lajstromat, hogy mitsoda kőnyveket vennének meg, ha elő akadnának, nézvén abban nagy részen a Mgs Urra is Vett ennek előte is egynéhányat, a mellyeket által adott a Mgs Gróf Aszszonyk Teleki Lászlóne Aszsz. őNgk: mellyek Szebenben voltanak s ugyan ez okon nem lehetett most által adatniok a Mgs Ur embereinek; de azoknak ki kűldetésekben lehet ezután is modot találni. En pedig ennek utána is ha tsaki találhatok ollyat, a mi az Ur könyveinek Laistromokban nem lészen szerentsémnek tartom megvenni s modot keresek az elkűldetésekben is.

A mi az arrokat illeti az itt vásarlott Kőnyveknek, az iránt nem illő Melt. Urnak szorgalmatoskodni; mert nékem eléggé előre megfizetett a Magyar Irók kér darabjoknak megkűldetésekben, tsak azt sem tudom viszszá fizetni egész eletemben is; annal inkáb továb is vagyon reménységem hogy a Mgs Ur altal a Magyar orszagban nem regen ki adott Kőnyveket megkaphatom a mellyek vagy Historiara vagy Törvényes dolgokra tartoznak. Biztam vala Túri Sámuel Uramra az Télben hogy Pesten a mellyek a Mausz Katalogussában meg volnának azokat néha kűldje meg, de sokakat a mellyek voltanak a Katalogusban nem talált meg magánál; nemellyeket pedig meg találván el kűldőtt. Keresem régen s nem tudtam meghozatni Steph. Huszti Jurisprudentia Practica - Belii Compendi Hungariae Geographia oson. 1753. In 8. Desericii de initiis ac majoribus Hungarorum commentaria - Budae 1753. fol. Prisci Rhetoris Excerpta editione Belii Posoniensem - Ha valahol elő akadnának és reá szerzene a Mgs Ur, kivánom meg halálni. Tiszt. Tatai Uram debretzenben a ki kezembe szolgáltatná, ha addig el kűldetnének. És ha valami uj könyv Magyar Historiára tartozó jőne ki, abban reszeltetne, mivel tudom, hogy nem lehet hogy a M. Urnak mindjárt értésére ne essék. Nékem az magam Hivataljára közelebről tartozó Teologia után, nagyob győnyőrűsegem vagyon az Hazánk Historiáják visgálásáb s akármi ala való kőnyvet kapjak is arra a materiára, mind kedves.

Látom, hogy a Mgs Ur kőnyvei kőzőtt talaltanak a Heltaitol egybeszedett és kiadott magyar versek a M. Királyok dolgaikrol. en talám azokat nem láttam. Igaz ugyan hogy akadtak az én kezemre is, nemely régi M. versek, a emllyek 1550 táb irattak és a Heltai Műhelyből 1570 tájban kőltenek ki, de talám nem azok lésznek. Egy néhány rendbelinek Tinódi Sebestyen Deák, a ki a Tőrők Bálint udvari embere volt az előtt, az szerzője. Vagyon az után Hunyadi Janos győzedelmeiről. irva Nagy Bántzai Mattheus. Debr. 1575. Az kenyer mezején 1479-ben lett győzedelemről Temesvári István irta 1569 esztben. Második János király eleteről Tsanadi Demeter irta Debr. 1577 esztben.

Régen gondolkodom hogy írjak a Mgs Urnak az iránt, minthogy a Magyar Nyelv erőssen kezdett meg romlani a mi időnkben jó volna annak ekesitése s megerősitésére valami jót tsinálni a más Nemzetekk Peldájok szerint. (1 Jo volna valami Literata Societást felállítani; mellynek tagjai Magyar országnak s Erdelynek minden reszeiből lennének; de minthogy ez magános ember tehetséget felül mulja. Lehetne (2 egye szedni az eddig ki adott Magyar Grammatikakat s egyet jót tsinálni, tsak azt ne tsinálna Tót vagy mas nemzetből való hm a ki gyermekségében is Magyarok kőzőtt nevelkedett. (3 ki kellene nyomtatni valami válogatott régi magyar Historiakat és verseket, a mellyekben nintsenek deák és Frantzia vagy egyéb nyelvből való Szók. azok tisztán Magyarok. De most az katonaságot viselt Magyar nemességből valo ifjuk ugy kezdették attakirozni a Magyar nyelvnek tisztaságát, a melly ennyi száz esztendők alatt magánossan álván Ezrópában a maga valoságában, még a sok nyelveket értő nagy Skáligernek is tsudájára, épen megmaradva vala, hogy nem sokára a maga épségéből ki rukkoltatván, avantsiroztatni fogjak a pajzanok közzé; hogy az parasztok kőzt ha annak josága meg marad de azokhoz is igen be ment a Deák szokkal való éles az varmegyei Tisztektől, már ők is a contributiot a norma vagy planum szerint administraljak a Regius Commissariusoknak és a computoson, tesznek demonstratiot az inquisitio szerint. szegény Magyar nyelv. Az Isten tehetséget adott a Mgs Urnak s azokbol az Heltaitol régen ki adott versekből, a mellyeket kedvesebbeknek lehetne itelni nyomtassa ki a Mgs Ur Budán vagy a hol helyesnek itélné, hogy az afeléknek olvasásokkal egyenesednének a meg deakosult s frantziasult szollások modjai.

Valami ollyas Erdélyi ujságom nintsen, elhiszem Szebenből vészen tudositást a Mgs Ur gyakorta Mgs Uri attyafiairol. A Pestis tsinált most Erdélyben sok bajt az reggetés által, mivel lineák levén zsabadon járni nem lehet. Másut kűlőnben még nintsen, hanem Brassóban és ennek vidékén a Bartzaságon. Az felsőbbeknek rendelésekből böjt hirdetett az In iteletének elforditatására; de a kőznép ugy látom az egesz országb megátalkodott várva várja az pestist, de egyik sem magára, ha mind másra, a tanitást bé ne vészi, meg tsufolja.

A Mgs Aszszonyt minden joknak kivánasokkal alázatosan kőszőntőm, a Mgs Ufinakis nevelkedést testben lélekben egesz indulatbol kivánok

A kglmes istennek ajánlván pedig a Mgs Urat, hozza tartozó kedveseivel egyűtt maradok

Mgs Urnak

 

alázatos kész szolgája

Bod Péter

 

Migenben 20 2br

1756

 

Tek Dantzkai Josef Uram és az Aszszony a Mgs Urat és Aszszonyt nagy btl kőszőntik istenek aldését kívánván a Mgs Urra és kedveseire.

 

 

Méltoságos Ur

Jo és Nagy Patronus Uram!

 

A szűret után keves idővel a Mgs Gróf Vass györgy Ur ő Nga által elvittem a Mgs Ur kedves ajjándékát, jó akaratját az Pray Annales. Hit három Tomusban, szép kőtésben, joé és épen romlás nélkűl. Szégyenlem megvallani, hogy eddig a Mgs Urat azal nem tudositottam. Jollehet szűntelen igyekeztem; de az naprol napra addig haladott a míg végre erre az időre jutott, egyik dolog az másikat sokszor elromlatatja az illyen közképen tétetett emberrel. Kőszőnőm azért ebbéli joakaratját a Mgs Urnak, hogy meg emlékezett rollam és nem sajnallott meg küldeni ezen Historiát, meg egy darab ugy hiszem lészen. Az első Tomus bé tőltőtt vala jó remeséggel; de a tőbbek meg kissebiték az elsőnek betsületit. Ugyan tsak rend és Deákság, s Kronologia jo benne.

A Magyar kőnyvek Laistromokat tessék az Urnak menél hamaráb elkűldeni, Senki benne hasznosabban nem szolgál mint én, tsak tudhassam mik kellenek. Nem messze vagyon az Enyedi Kollegium, ritka az a kőnyv, s melly ott elő sem fordul, az Ekklesiákban is, nékem járnom kell, s ha mit éeszre vészek abban jo szivvel szolgálok. Én viszontág az M. ország Historiájára való dolgokat, kivánnám az Mgs Urtol; mivel az Isten beszéde után, leg inkáb győbnyőrkődőm az Haza dolgainak tanulásokban. A Kollar Kőnyvei talán nem tilalmasak, azokaz is szeretném s egyebet is a mit lehet találni az M. Dolgokrol.

En őrőmest Erdélyi dolgok meg irásokkal kedveskedném a Mgs Urnak; de én nem tudom most az Erdélyi dolgokat. Azt látom hogy Ekklesiainkat perforratis et nomine renus ecreteniballatták, mert az Isten tudja. Az is igaz hogy a kik M. VC. voltanak anyjokban, nagy anyjokban de anál inkáb ha magok azok r ltanak és el hagyták, mind ez vonultattak a Várgyei tőrvényes táblakra, hogy meg pereltessenek; holott azok ellen tőrvény nintsen; hanem azok ellen elég vagyon az Adprobaták, a kik a nagy Recepta Religiokat háborgatják. Grof Bánfi Dénes Ur mint buzgo Profelistus evocaltatta grof Iktari Bthlen Samuelné Aszszonyomat és Grof Bethlen Pálne Aszszonyomat, ki is néhai Teleki János Ur leánya.

Ha a Mgs Ur néha levelet méltóztatik irni, eljő az Karolyvári István. Károlyvár. Igen. Tudja már az Posta Mester és a levelet bizonyoson kezembe küldi.

A Mgs Aszszony alázatosan kőszőntőm minden lelki és testi joknak szives kivánatokkal. Talán eddig ifju aszszony is vagyon a Mgs Ur kőről a második Gedeon kőveti az Atyáknak jó szokásokat: a ki ifju korában jol hazasodik kárát nem valja.

Az Ur Isten kglmes oltalmába ajánlom a Mgs Urat kedves Házával egyetemben és maradok

a Mgs Urnak

  Alázatos kesz szolgája

Bod Péter

  Migenben 21. Jan. 1766.

 


[1] Kiss Áron: Bod Péter levelei Ráday Gedeonhoz könyvgyűjtési ügyekben In: Magyar Könyvszemle, VII. évf. 1882; p. 257-263.

Kiss Áron: Bod Péter három levele gróf Ráday Gedeonhoz In: Figyelő 1876; p. 172-176.

Bod Péter: Magyar Athenas; vál. Torda István, Bp. 1982. (Magyar Hírmondó), p. 464-484.